Veso-koulutukset

Tar­joamme uu­den, hel­pon ta­van ra­ken­taa veso-koulutus: ei enää kym­me­niä tar­jous­pyyn­töjä, vaih­te­le­vaa laa­tua ja soit­te­lua pit­kin maa­kun­tia. Kou­lu­tus­pal­ve­lumme kat­ta­vat laa­jan va­li­koi­man eri­lai­sia kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia, joista us­komme myös tei­dän löy­tä­vän juuri oi­kean. Laa­dun var­mis­ta­mi­seksi ky­symme jo­kai­sen kou­lu­tuk­sen jäl­keen opet­ta­jil­tanne pa­laut­teen kou­lu­tuk­sen an­nista. Ra­por­toimme pa­laut­teesta teille.

Veso-koulutuspäivään voitte va­lita koko kou­lulle tar­jot­ta­van, vuo­ro­vai­kut­tei­sen pää­kou­lu­tuk­sen ja sen li­säksi esi­mer­kiksi 1–3 va­paa­va­lin­taista työ­pa­jaa tar­peen mu­kaan. Kou­lu­tuk­sia saa myös erik­seen, ja niistä voi­daan rää­tä­löidä tei­dän toi­vei­denne mu­kai­sia ko­ko­nai­suuk­sia. Alla muu­ta­mia ajan­koh­tai­sia esimerkkejä.

KV_ja_yritysyhteistyo

Pa­ketti 1. Kan­sain­vä­li­set pro­jek­tit ja yri­ty­syh­teis­työ. Pa­ketti so­pii kan­sain­vä­li­sestä toi­min­nasta ja työ­elämä– ja kor­kea­kou­lu­yh­teyk­sien li­sää­mi­sestä kiin­nos­tu­neille kou­luille. Kan­sain­vä­listä toi­min­taa ei pi­täisi nähdä vain vie­rai­lu­jen te­ke­mi­senä vaan sen avulla voi­daan ra­ken­taa kou­luun toi­mi­via kiin­nos­ta­via mo­niai­nei­sia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia uusiu­tu­vien ope­tus­suun­ni­tel­mien hen­gen mu­kai­sesti. Pro­jek­ti­työs­ken­tely on opis­ke­li­joille oi­val­lista kiin­nos­ta­vaa har­joi­tusta työ­elä­mää var­ten. Se tar­joaa kou­luille mah­dol­li­suu­den hank­kia yh­teis­työ­kump­pa­neita ja opet­ta­jalle luon­te­van ti­lai­suu­den ke­hit­tää some-taitojaan.

sahkoa-oppimiseen

Pa­ketti 2. Säh­köä op­pi­mi­seen! Pa­ketti so­pii eri­tyi­sesti lu­kioille ja ylä­as­teille, joissa mie­ti­tään tieto– ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gian ope­tus­käy­tön rat­kai­suja tu­le­vien ope­tus­suun­ni­tel­mien lin­jauk­sia sil­mällä pi­täen. Stres­sin­hal­lin­taa par­haim­mil­laan on sel­keä pe­da­go­gi­nen vi­sio ja käy­tän­nön esi­mer­kit ja oh­jeet sen to­teut­ta­mi­seen. Pää­kou­lu­tuk­sessa esi­tel­lään TVT:n tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia, käy­tän­nön pe­da­go­giik­kaa ja tär­keim­piä uusia so­vel­luk­sia. Työ­pa­joi­hin voi­daan suun­ni­tella kou­lu­koh­tai­sesti so­piva si­sältö esi­mer­kiksi Googlen so­vel­lus­ten ympärille.

oph-muutos

Pa­ketti 3. Lu­kion opis­ke­lu­huolto muu­tok­sessa. Opis­ke­lu­huol­to­la­kiin tu­le­vien muu­tos­ten ta­kia opis­ke­lu­huolto muut­tuu en­tistä mo­niam­mat­til­li­sem­maksi ja kes­kit­tyy enem­män on­gel­mien en­nal­taeh­käi­syyn. Kou­lu­tus­pa­ketti vah­vis­taa opis­ke­lu­huol­lon ole­massa ole­via käy­tän­teitä, tar­joaa tie­toa muu­tok­sista ja kei­noja muu­tok­sen tekemiseen.